Sunday, 21 May 2017

2.41 திருவிண்ணப்பம்

சழக்கி ருந்ததென் னிடத்தில்ஆ யினும்நீர்
தந்தை ஆதலின் சார்ந்துநல் நெறியில்
பழக்கி வைப்பது தேவரீர்க் குறிய
பண்பன் றோஎனைப் பரிந்திலீர் ஆனால்
வழக்கி ருப்பதிங் குமக்குமென் றனக்கும்
வகுத்துக் கூறுதல் மரபுமற் றன்றால்
புழைக்கை மாவுரி யீர்ஒற்றி உடையீர்
பொய்யென் என்னில்யான் போம்வழி எதுவோ புழைக்கை மாவுரியீர் ஒற்றிஉடையீர் - உள் பக்கம் துளையுள்ள கரியயானை தோலை போர்த்திய சிவன்! கண்மணி கருவிழி
யானை தோல் எனப்பட்டது. உள்துளை - கண்மணியிலுள்ள உள்துளை அதனுள் இருப்பது தான் சிவம்.ஒளி. என்னோடு வழக்கு என்பது
வினையால் செயல்படும் நாம் இறைவனோடு சேர முடியாமல் தவிக்கும் நிலை! ஆயினும் எவ்வுயிர்க்கும் தந்தை இறைவன்,அதனால் எனக்கும் தந்தை நீயல்லவா இறைவா என்னை கை விட்டிடாதே!

Monday, 8 May 2017

2.40 அவலத் தழுங்கள்

ஊதி யம்பெறா ஓதியனேன் மதிபோய்
உழலும் பாவியேன் உண்மைஒன் றறியேன்
வாதி யம்புறும் வஞ்சகர் உடனே
வாய்இ ழுக்குற வன்மைகள் பேசி
ஆதி எம் பெருமான் உனை மறந்தேன்
அன்பி லாதஎன் வன்பினை நினைக்கில்
தீதி யம்பிய நஞ்சமும் கலங்கும்
திகழும் ஒற்றியூர்த் தியாகமா மணியே


மரமண்டை என்று திட்டுகிறோம்மல்லவா? மரம் போல் செயலற்று
அறிவில்லாமல் இருப்பவன்!  உண்மையறியாமல் எதற்க்கெடுத்தாலும் 
வாதம் செய்பவன்! முட்டாள் தான் வாதம் செய்வான்! அறிவுள்ளவன்
அமைதியாயிருப்பான்! நிறைகுடம் தழும்பாதல்லவா? அன்பே இல்லாதவன்
இவர்களை கண்டால் என் நெஞ்சம் நடுங்குமே என்கிறார் வள்ளலார்!
இறைவனை மறந்ததால் இறைவனிடம் பாராட்டாததினால் இறையுணர்வு
பெறாததினால் தான் துன்பமெலாம்! கண்மணி ஒளியே தியாக மணி.
ஒற்றியூர் அரசரே தியாகேசர் சிவம்.

அழுத பிள்ளைக்கே பால் உணவளிப்பவள் அன்னை
என்பார்கள் அலவலியில்லா கொழுது நேர் சிறுகுழவிக்கும்
கொடுப்பாள் - பாடல் 4


அழுத பிள்ளைக்கு பால் உணவு கொடுப்பாள் தாய்! அழமுடியா
சிறுபிள்ளைக்கும் பால் நினைந்து ஊட்டுவாள் தாய்! இது உலகில் உள்ள
தாய் இயல்பு! இந்த உலகத்தையே படைத்த தாய் அதைவிட பெரிய தயாபரன்
அல்லவா? பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சாலப்பரிந்து நம் ஊனினை
உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உள்ளூறும் அமுதம் தருபவன். அவனே எவ்வுயிர்க்கும் தாய்!


காயம் என்பது ஆகாயம் என்றறியேன் - பாடல் 8
காயமாகிய நமது உடம்பு ஆகாயம் என்பதை அறியேன்!
"அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில்" என்பதை பார்க்க! அண்டத்தில்
உள்ளது அனைத்தும் ஆகாயத்தில் பரவெளியில் உள்ளது! அதுபோலவே
பிண்டமாகிய உடலும் பரவெளியே பரமாகிய ஒளியின் ஒரு சிறு துளி
துலங்குவதால் இதுவும் ஆகாயமே! காயமும்-உடலும் ஆகாயமே .
இதிலும் சூரியன் சந்திரன் கடல் எல்லாம் உள்ளதல்லவா? ஞான விளக்கம்
என்பது இதுதான்.

கண்ணன் விசுவரூபம் எடுத்தார் பிரபஞ்சமே தெரிந்தது என
பாரதம் கூறுகிறது! கண்ணன் வாயை திறந்தான் உலகமே
தெரிந்தது என பாகவதம் கூறுகிறது. கண்ணன்  - கண் அவன்
- கண் ஒளியே கடவுள் நிலை! பிரபஞ்சமே அதனுள் தானே!
எல்லாமாயும் எல்லாவற்றினுள்ளும் இருப்பவன் தான் இறைவன்!

www.vallalyaar.com

Wednesday, 3 May 2017

2.39, நெடுமொழி வஞ்சி


வார்கொண் மங்கையர் முலைமலைக் கேற்றி
மறித்தும் அங்கவர் மடுவினில் தள்ளப்
பார்க்கி றாய்எனைக் கெடுப்பதில் உனக்குப்
பாவ மேஅலால் பலன்சிறி துளதோ
ஈர்க்கின் றாய்கடுங் காமமாம் புலையா
இன்று சென்றுநான் ஏர்பெறும் ஒற்றி
ஊருக்குள் மேவிய சிவன்அருள் வாளால்
உன்னை வெட்டுவல் உண்மைஎன் றுணரே

காமம் எனும் புலையன் நம்மை பெண் மோகத்தில் அழுத்தி
கெடுத்து விடுவான்! ஆனானப்பட்ட விசுவாமித்திரரே மேனகையால்
வீழ்த்தப்பட்டாரே! நாம் எம்மாத்திரம்! மீண்டும் மீண்டும் திரும்பத்திரும்ப
காமம் எனும் புலையன் எப்படியாவது நம்மை வீழ்த்தப்பார்ப்பான்! நாம்
நம் கண்மணி ஒளி அழகில் தான் மயங்க வேண்டும்~! உலக பொருட்கள்
எதற்கும் மயங்க கூடாது. கண்மணியை சிக்கென பிடித்தால் ஒளிபெருகும்.
அந்த ஒளியாகிய வாளால் காமத்தை வெட்டி வீழ்த்தலாம்! பெண்ணால் தானே
காமம் வரும்! பெண்ணை தாயாகப்பார்த்தால் காமம் வராதல்லவா? எல்லா
பெண்களையும் தாயாக பாருங்கள்! வாலை தாயை பணியுங்கள்!

காமத்தை வெல்ல காமத்தை - மாயையை ஆட்சி செய்பவளை  தாயாக
காண்பதே தப்பிக்கும் ஒரே வழி! காமத்தை ஆட்சி செய்பவளே காமாட்சி!
காமாட்சி தாயை வழிபடு! முதலில் காமனை வெல்லலாம்! காமனை
வென்றால் தான் காலனை வெல்ல முடியும்! அதற்க்கு ஒரே வழி தாயை
சரணடைதலே!

காமம் கோபம் லோபம் மோகம் மதம் ஆணவம் இன்னும் பல துர்க்குணங்களால் மனிதன் கெட்டுப்போகிறான். அனைத்திலிருந்தும் விடுபட ஒரேவழி இறை அருள் பெறுவதுதான்! இறை அருளால் தான் நாம் தப்ப முடியும்.


ஞான சற்குரு சிவசெல்வராஜ்
www.vallalyaar.com

Tuesday, 2 May 2017

2.38. சிவ புண்ணியத்தோற்றம்கடவுள் நீறிடாக் கடையாரைக் கண்காள்
கனவி லேனும்நீர் காணுதல் ஒழிக
அடவுள் மாசுதீர் தருள்திரு நீற்றை
அணியும் தொண்டரை அன்புடன் காண்க
தடவும் இன்னிசை வீணேகேட் ட்ரக்கன்
தனக்கு வாளோடு நாள்கொடுத் தவனை
நடவும் மால்விடை ஒற்றியூர் உடைய
நாதன் தன்னை நாம் நண்ணுதற் பொருட்டே

"துஷ்டனை கண்டால் தூரவிலகு" என்பது பழமொழி.
வள்ளலார் கடவுளை கண்ணில் எண்ணி கண்ணீர்
விடாதாவரை கடையர் என்கிறார். நமக்கு உயிர் தந்த
பரமாத்மாவை எண்ணி எண்ணி தவம் செய்யாதவனே
மனிதர்களில் இழிந்தவன்! அவனை காண்பது தான்
பாவம்! தவம் செய்து கண்ணீர்மல்கி இறைவனை
நாடிடும் நல்லோரை மட்டுமே கண்கள் காண வேண்டும்!

வீணை மீட்டி நாதத்தால் வேத நாயகனை சேவித்த அசுரனுக்கு
வரம் கொடுத்த இறைவன், நமக்கு அருளால் போவாரா? அந்த
இறைவன் ஒற்றியூரில் -நம்கண்ணில் நாம் விரைவாக அடையும்
பொருட்டு ஒளியாக துலங்குகிறார்.

கண்களில் எப்போது நீர் வர சதா காலமும் உள் ஒளியை நினைந்து
நெகிழ்ப்பனோடு உறவாடுக! "நீரில்லா நெற்றி பாழ்' என்பது
நீர் வராத நெற்றி - கண் பாழ் என்பதே, நீர் உள்ள நல்ல தீ உடைய
நெற்றியே இறைவன் இருப்பிடம்!

ஞான சற்குரு சிவசெல்வராஜ்
www.vallalyaar.com

Sunday, 23 April 2017

2.37 நற்றுணை விளக்கம்


எஞ்ச வேண்டிய ஐம்புலப் பகையால்
இடர்கொண் டோய்ந்தனை என்னினும் இனிநீ
அஞ்ச வேண்டிய தென்னை என் நெஞ்சே
அஞ்சல் அஞ்சல்காண் அருமறை நான்கும்
விஞ்ச வேண்டியும் மாலவன் மலரோன்
விளங்க வேண்டியும் மிடற்றின் கண் அமுதா
நஞ்சை வேண்டிய நாதன் தன் நாமம்
நமச்சி வாயம்காண் நாம் பெறும் துணையே

ஐம்புலன்கள் வழி மனம் செல்லும் - வினைவழி மனம் செல்லும்.
இப்படி வாழ்ந்து துன்பமடைவது தான் மிச்சம். நமக்கு அஞ்சேல்
அஞ்சேல் என அபயம் தருவது நான்கு வேதங்களும் சொல்வதும்
எல்லா தேவர்களும் போற்றும், எல்லாம் வல்ல இறைவனின்
திருவடியேயாகும்.  நமசிவய  என்பது பஞ்சபூதங்களை
குறிப்பதாகும். பஞ்ச பூதங்களும் சேர்ந்த இடமே நம் கண்மணி!
நமச்சிவாயம் காண் என்கிறார் வள்ளலார்.

கண்ணை காண வேண்டும். அது தானே தவம்!

ஞான சற்குரு சிவசெல்வராஜ்

Wednesday, 19 April 2017

2.36 அருள் திறத்து அலைச்சல்


நறுமணக்கும் கொன்றை நதிச்சடில நாயகனே
கறைமணக்கும் திருநீல கண்டப் பெருமானே
உறை மணக்கும் பூம்பொழில் சூழ் ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
மறை மணக்கும் திருவடியை வாய்நிரம்ப வாழ்த்தேனோ

பூவில் மனம் உள்ளது போல் கண் மலரும் மணக்கும்! பூவில்
தேன் உள்ளது போல் கண் மலரினுள் ஒளி பெருகி தேன் சுரக்கும்!
அதை நாம் அருந்தலாம்! சடை போல் ஒளிக்கற்றை உடையது.
கண்மணி ஒளி! வற்றாத நதி போல ஒளி ஆறு ஓடி வரும்!

கண்மணிமுன் விஷமாக மும்மலம் உள்ளது. அதனால் தான் கண்மணி
நிறம் கருநீலம்! "கறை கண்டன்"என்றனர் சித்தர்கள். "கண்டதுண்டமாக"
உள்ளது. கண்டமானது கறைபடிந்தது. இரு கூறாக உள்ளது என பொருள் .
இரு கண் எனப்படும்! வேதங்கள் போற்றும் உன் பொன்னார் திருவடியை
பாடிப்பாடி என் வாயும் மணக்குமே! ஒற்றியூரானே, கண்மணியே உன்
பெருமையை கூற இயலாது.

நீறடுத்த எண்தோள் - பாடல் 3நீர்  சொரியும் எட்டான - கண்கள்

கண்மணியே கற்பகமே கண்ணுதலில் கொள் கரும்பே
ஒண்மணியே தேனே என் ரொற்றியப்பா - பாடல் 13

இறைவன் இருப்பிடம் - கண்மணியில் உள்ளில் ஒளி! அது
கற்ப விருட்சம் போன்று நமக்கு எல்லாம் தரவல்லது! கரும்பை
விட தேனை விட இனிமையான அமுதம் தரக்கூடியது!
கண்மணியில் உள்ளே ஒற்றியிருக்கும் அப்பன் தான் அவன்!

ஞான சற்குரு சிவசெல்வராஜ்Monday, 17 April 2017

2.35 ஆனா வாழ்வின் அலைசல்துள்ளிவாய் மடுக்கும் காளையர் ஆட்டத்
துடுக்கினை ஒடுக்குறும் காமக்
கொள்ளிவாய்ப் பேய்கள் எனுமட வியர்தம்
கூட்டத்துள் நாட்டம்வைத் துழன்றேன்
உள்ளிவாய் மடுத்துள் உருகிஆ னந்த
உததிபோல் கண்கள் நீர் உகுப்பார்
அள்ளிவாய் மடுக்கும் அமுதே எங்கள்
அண்ணலே ஒற்றியூர் அரசே

நாம் எப்படி தவம் இயற்ற வேண்டும் என்கிறார் வள்ளலார்! உள்ளிவாய் மடுத்து உள் உருகி ஆனந்த கடல் போல் கண்ணீர் உகுப்பார்!
கண்மணி உள்ளே உணர்வு பெற்று தவம் செய்கையில் உளம் உருகும் ஊன் உருகும் கண்ணீர் கடல் போல், வற்றாத கங்கையென ஊற்றெடுத்து பாயும்! அங்ஙனம் தவம் செய்து வரும் போது உள்ளே அமுதம் சொட்டும்! அதை அருந்தி அண்ணல் மலரடியை சேரலாம்! இதை
விடுத்து பெண் மாயையில் மனம் இழந்தால் மதிகெடும்! உடல் கெடும்!
உயிர் போய்விடும்!

அரியது நினது திருஅருள் ஒன்றே அவ்வருள்
அடைதலே எவைக்கும் பெரியதோர் பேறு - பாடல் 3

நாம் மனிதனாக பிறந்து - நல்ல படியாக பிறந்தது அரிது!
புண்ணியம். அரிதாக கிடைத்த இம்மானுட பிறவியில்
கிடைத்தற்கு அரியது இறைவனின் திரு அருள் ஒன்றே!
எப்பாடு பட்டாயினும் இறையருளை பெறவேண்டும்!
இதைவிட பெரும் பேறு இவ்வுலகில் வேறில்லை!

அருள்வதுன் இயற்கை உலகெலாம் அறியும்
மருள்வதென் இயற்க்கை - பாடல் 5

அருள்வடிவானவன் இறைவனவன்! கருணையே உருவானவன்தான் இறைவன். இதை உலகம் அறியும்! அது போல மருளே மயக்கமே - மாயையால் தடுமாறுதலே மனித இயல்பு! வினைகளால் பிறந்த
- மும்மலத்தால் சூழப்பட்ட மனிதன் அதிலிருந்து விடுபட ஒளியை நாட வேண்டும்! அந்த ஒளி - கருணையே வடிவான இறைவன் நம் கண்மணி உள்ளிலேயே ஒளியாக துலங்குகிறான்! அறிக! உணர்க!
நிலைக்க!
-ஞான சற்குரு சிவசெல்வராஜ்